BoraMAX

Интернет решение за дома и офиса

Да започваме!

BoraMAX - Интернет решение за дома и офиса

Борамакс е Интернет доставчик на територията на община Върбица и част от община Търговище. Имаме пълно покритие над гр. Върбица и селата: Бяла река, Нова Бяла река, Тушовица, Маломир, Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Величка, Менгишево, Конево, Преселец, Търновца, Ловец, Сушина, Иваново и Драгановец.

Частни потребители

За нашите потребители предлагаме 3 абонаментни плана:
План 1 със скорост до 25 Mbps, на цена от 15 лв.
План 2 със скорост до 35 Mbps, на цена от 20 лв.
План 3 със скорост до 50 Mbps, на цена от 25 лв.


Бизнес потребители

Цените и условията по договора са по договаряне. За допълнителна информация се обръщайте към нашите консултанти на следните телефони и адреси:
Компютърен сервиз "Фема Груп"
адрес: гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 24
тел.:+359 888 943 931
e-mail: boramaxbg@gmail.com


Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа /услуга Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационен документ
Фиксирана Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата: Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките. 1 Дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, 100 %
а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата --- Дни
Фиксирана Мобилна Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера** N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Процент повреди на абонатната линия: Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Време за отстраняване на повреди: Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии. N.A. Часове ETSI EG 202 057-1
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги от оператор: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките: Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки. 0 % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Мобилна Процент на неуспешни повиквания: За национални повиквания. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
За международни повиквания. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за установяване на връзка: Средното време при национално избиране. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Средното време при международно избиране. N.A. секунди
Фиксирана Мобилна Качество на разговорната връзка: Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Мобилна Коефициент на неуспешни повиквания: Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Мобилна Коефициент на пропаднали повиквания: Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни: Максимална постигната скорост на предаване на данни. 8000 kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни. 1000 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни. 2000 kbit/s
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни: Процент на неуспешните опити за предаване на данни. 1,2 % ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно): ETSI EG 202 057-4
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 16 ms
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 8 ms
N.A. - Неприложимо.

Адрес


гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" 24

Phone


+359 888 943 931
+359 53 109 902